Privacy

1. Inhoud van het online aanbod
OHROPAX is in generlei mate aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de aangeboden informatie. Claims tegen OHROPHAX, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie werd veroorzaakt, worden principieel uitgesloten, voor zover het van de kant van OHROPAX geen aantoonbare opzet op schuld door grove nalatigheid betreft. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. OHROPAX behoudt zich nadrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of het totale aanbod zonder speciale kennisgeving te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of definitief te stoppen.

1.2 Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer maakt deel uit van het internetaanbod. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet meer volledig aan de geldende rechtstoestand voldoen, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid daardoor onaangetast.  

2. Verwijzingen en links
OHROPAX heeft geen invloed op vormgeving en inhoud van internetpagina's van derden. Wij nemen daarom afstand van alle inhoud van derden, ook wanneer OHROPAX een link gezet heeft op deze pagina's van derden. Bij directe of indirecte verwijzingen naar webpagina's van derden ("Hyperlinks"), die buiten de verantwoordelijkheid van OHROPAX liggen, zou een aansprakelijkheidsplicht uitsluitend in werking treden, wanneer OHROPAX van de inhoud op de hoogte is en OHROPAX redelijkerwijze technisch in staat zou zijn het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen. OHROPAX verklaar hierbij nadrukkelijk, dat op het tijdstip van de plaatsing van de link geen illegale inhoud op de gekoppelde pagina's te erkennen was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte/gekoppelde pagina's heeft OHROPAX generlei invloed. Daarom nemen wij hiermee nadrukkelijk afstand van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's, die na de plaatsing van de link werden gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen alsook voor bijdragen van derden in door OHROPAX opgestelde gastenboeken, discussieforums, linkoverzichten, mailinglijsten en in alle andere vormen van gegevensbestanden, waarbij derden schrijftoegang hebben. Voor alle illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die voortkomt uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina, waarop werd verwezen, niet degene, die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Privacy
Door technische en organisatorische maatregelen is zekergesteld, dat de voorschriften met betrekking tot privacy zowel door ons en onze medewerkers alsook door externe dienstverleners in acht worden genomen.  

3.1. Toegang tot ons internetaanbod
Elke toegang tot het internetaanbod van OHROPAX GmbH wordt opgeslagen in een protocolbestand. In het protocolbestand worden de volgende gegevens maximaal 14 dagen opgeslagen: 

  • IP-adres van degene die zich toegang verschaft
  • naam van het afgeroepen bestand
  • datum en tijd van de afroep
  • overgedragen hoeveelheid gegevens
  • melding, of de afroep succesvol was
  • referer-adres (waar de user vandaan kwam)
  • browser die de user gebruikt heeft
  • welk zoekbegrip werd gebruikt 

De opgeslagen gegevens worden uitsluitend benut ter optimalisering van het internetaanbod.

Waneer u via „Contact“ met ons in verbinding wilt treden, informatiemateriaal of producten wilt bestellen en onze vragenformulieren ten behoeve van productevaluatie wilt invullen, vragen wij u naar uw naam, uw e-mailadres alsook naar verdere persoonlijke informatie. Het is aan u, of u deze gegevens wilt invoeren. De gegevens worden voor de evaluatie, uw informatie, verzending en beantwoording van uw vragen op onze server opgeslagen. Er zijn slechts enkele, bijzonder bevoegde medewerkers en externe dienstverleners, die zich bezighouden met de technische, commerciële of redactionele begeleiding van de server, die toegang tot deze gegevens hebben.

 
 

3.2. Doorgeven van persoonsgerelateerde gegevens aan derden

Gegevens, die bij toegang tot ons internetaanbod geprotocoleerd of door u vrijwillig aan ons overgedragen zijn, worden slechts aan derden doorgegeven wanneer wij daartoe wettelijk of door een rechterlijke uitspraak verplicht zijn of wanneer doorgave voor de eigen vervolging of rechtshandhaving noodzakelijk is. Er vindt geen overdracht plaats aan andere, niet-commerciële of commerciële doeleinden.Ook in het geval van de bestelling van producten en informatiemateriaal gebruiken wij de door u ingevoerde persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend binnen ons bedrijf en het met de expeditie belaste firma. Wij geven de gegevens niet zonder uw nadrukkelijke toestemming aan derden door.

 

3.3. Gebruik van cookies

Op bepaalde pagina's worden cookies gebruikt, zonder dat wij u daarop kunnen attenderen. De meeste browsers zijn zodanig ingesteld, dat zij cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter de-activeren of uw browser zodanig instellen, dat cookies uitsluitend voor de duur van de betreffende verbinding met het internet worden opgeslagen.

 

3.4. Bescherming van minderjarigen

Personen onder de 18 dienen zonder toestemmingen van hun ouders of voogden geen persoonsgerelateerde gegevens aan ons overdragen. Wij vragen kinderen en jongeren niet om persoonsgerelateerde gegevens. Willens en wetens verzamelen wij dergelijke gegevens niet en leiden wij deze ook niet verder aan derden.  

 

3.5. Links naar webpagina's van andere aanbieders

Ons online aanbod bevat links naar webpagina's van andere aanbieders. Wij hebben er geen invloed op, of deze aanbieders de privacyvoorschriften naleven.

 

3.6. Contacten:

Voor nadere informatie over de behandeling van persoonsgerelateerde gegevens in ons bedrijf staat u onze privacyfunctionaris ter beschikking.

 

4. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. cookies (=tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken). De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres, die echter met de methode _anonymizeIp() anoniem gemaakt wordt, zodat u niet meer aan een aansluiting kan worden toegekend), wordt aan een server in de V.S. overgedragen en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om andere aan het websitegebruik en het internetgebruik gekoppelde diensten door te voeren. Ook draagt Google deze informatie eventueel over aan derden, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google koppelt uw IP-adres in geen geval aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u echter op het feit, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de eerder beschreven wijze en het eerder genoemde doel. U kunt de gegevensverzameling door Google Analytics met toekomstige inwerkingtreding tegengaan, door een de-activeringsuitbreiding (add-on) voor uw browser te installeren.&nb